aly dijkman, communicatiecoach

voor training & coaching in welzijn en gezondheidszorg

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van opdrachten aan en overeenkomsten met aly dijkman training & coaching.

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover aly dijkman training & coaching de afwijkende bedingen vooraf schriftelijk heeft bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door ondertekening van de opdracht aan aly dijkman training & coaching, waarin naar de Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: aly dijkman training & coaching
 2. klant: De natuurlijke persoon die feitelijk gecoacht wordt of de organisatie die een trainings- of coachingstraject aanvraagt

2. Dienstverlening

 1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de beroepscode van de NOBCO.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een relatie met een klant. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door opdrachtnemer beter wordt geacht door te verwijzen, of om andere redenen de relatie te beëindigen of niet aan te gaan.
 3. Met de klant gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 4. De klant is zich bewust van en gaat akkoord met het navolgende: opdrachtnemer geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen door de klant. Opdrachtnemer ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de klant.

3. Tarief en Betalingsvoorwaarden

 1. De gesprekken worden naar rato verrekend op basis van het overeengekomen uurtarief.
 2. Consulten die niet minimaal 24 uur door de cliënt van te voren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Hierbij wordt een gespreksduur van 1 uur gehanteerd.
 3. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 4. Indien door opdrachtnemer of klant van verdere consulten wordt afgezien, zullen de nog te voeren gesprekken niet in rekening worden gebracht maar worden terugbetaald indien betaling al voorafheeft plaatsgevonden.
 5. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.
 6. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de klant, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

4. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de overeenkomst met de klant of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. In gevallen dat de klant door een zorgverlener of instantie is doorverwezen naar opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in voorkomende gevallen aan de klant verzoeken om een (eind)evaluatie van het coachingtraject. De klant is niet verplicht om medewerking te verlenen aan deze (eind)evaluatie. Het evaluatieformulier wordt uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van de klant verstrekt aan de desbetreffende zorgverlener of instantie.